کميسيون انتخاباتی مرکزی گرجستان می گويد شرکت کنندگان در همه پرسی سراسری پنجم ماه ژانويه قاطعانه از عضويت اين جمهوری پيشين اتحاد جماهيرشوروی در اتحاديه ناتو حمايت کردند.

کميسيون انتخاباتی روز جمعه اعلام کرد نتايج همه پرسی گرجستان نشان می دهد که ۷۲ درصد از رای دهندگان هوادار الحاق گرجستان به اتحاديه نظامی ناتو هستند.

کميسيون انتخاباتی در مورد سايرنتايج به دست آمده اعلام کرد که نزديک به ۷۰ درصد از افرادی که در جريان همه پرسی به پای صندوق های رای رفتند خواستارآن شده اند که انتخابات پارلمانی گرجستان به جای پايان سال ۲۰۰۸ ، دراوايل سال برگزار گردد.

گرجستان اين همه پرسی را همزمان با انتخابات رياست جمهوری که ميخائيل ساکاشويلی رئيس جمهوری پيشين گرجستان برنده آن اعلام گرديد، برگزارکرد. اپوزيسيون گرجستان ادعا می کند که در انتخابات رياست جمهوری تقلب و اعمال نفوذ شده است و تهديد کرده است که دست به تظاهرات خيابانی خواهد زد.