بنا به گزارش ستاد حوادث غير مترقبه در ايران هشت نفر بر اثر سرما و يخ زدگی و بيست تن در جريان تصادفات کشته شده اند.

در همين حال از قزوين گزارش ميرسد سه نفر در محورهای ارتباطی تاکستان و رشت جانسپرده اند.

 بنا به گفته محمد صادق پورمهدی، معاون امور عمرانی استاندار قزوين، اجساد فوت شدگان به پزشکی قانونی انتقال داده شده است، و علت دقيق فوت بعدا مشخص خواهد شد.