کانديداهای رياست جمهوری آمريکا درآستانه انتخابات مقدماتی مهم ايالت نيوهمشاير در روز سه شنبه آينده، خود را برای مناظره با يکديگر آماده کرده اند.

نتايج اين مناظره و همچنين گردهمائی روز پنجشنبه هفته گذشته کانديداها درايالت آيوا ، به عنوان يک شاخص و عامل تعيين کننده اوليه در کسب نامزدی حزب مربوطه تلقی گرديده است.

شش جمهوری خواه وچهاردمکرات درمناظره ۹۰ دقيقه ای تلويزيونی شامگاه روزشنبه شرکت دارند.

درهمين حال هاورد دين  Howard Dean رئيس کميته ملی حزب دمکرات آمريکا روز شنبه در سخنرانی راديوئی هفتگی حزب اعلام کرد مشارکت گسترده در گردهمائی کانديداهای رياست جمهوری در ايالت آيوا حکايت از آن دارد که آمريکائيان خود را نسبت به تغيير مسير سياسی آمريکا متعهد می دانند.

به دنبال انتخابات مقدماتی روز سه شنبه در ايالت همشاير، ساير ايالات آمريکا نيز ظرف هفته ها و ماه هائی که در پيش است انتخابات مقدماتی جداگانه ای برگزار خواهند کرد.