در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، مسئله خشونت ها عليه اقشار مختلف جامعه ايران را مورد بررسی قرار می دهد.