مقامات ترکیه می گویند درجریان انفجاریک بمب در شهرعمدتا کردنشین دیاربکر درجنوب خاوری ترکیه، پنج نفرجان خود را ازدست دادند و حدود ۷۰ نفرمجروح شدند.

به گفته مقامات ترکیه، یک اتومبیل حامل بمب که از فاصله دور کنترل می شد، روزپنجشنبه درحالی که یک اتوبوس ارتشی با عده ای سرباز ازیکی از خیابان های اصلی شهرعبور می کرد، منفجر گردید.

مقامات ترکیه می گویند دوجوان درمیان کشته شدگان دیده می شوند و حدود ۳۰ سرباز نیز جزو مجروح شدگان هستند.

رجب طیب اردوان نخست وزیرترکیه این انفجار را محکوم کرد. تاکنون هیچ کس مسئولیت انفجار را برعهده نگرفته است، اما مقامات ترکیه می گویند نسبت به شورشیان حزب غیرقانونی کارگران کردستان مظنون هستند.

دولت ترکیه شورشیان را به انجام حملاتی به جنوب خاوری ترکیه ازپایگاه های خود درعراق متهم کرده است.