شيمون پرز، رئيس جمهوری اسرائيل، جمهوری اسلامی ايران را خطری بزرگ برای جهان شمرد و گفت تهديدهای محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، بايد جدی گرفته شوند.

رئيس جمهوری اسرائيل سپس افزود جهان نميتواندحماقت های احمدی نژاد را تحمل کند.

شيمون پرز درگفتگو باروزنامه آلمانی «زودويچه سايتونگ» همچنين ابراز عقيده کرد که جمهوری اسلامی ايران را ميتوان ازطريق تحريم ها شکست داد، و گفت هرحکومتی همانند حکومت ايران، که آينده بشريت را تهديد ميکند، درنهايت خود فاقد آينده است.