يک مقام آگاه در ايران گزارش داد در پی سرمای شديد هوا در چند روز گذشته در ايران و قطع صادرات گاز از ترکمنستان صادرات گاز ايران به ترکيه به حداقل رسيده است.

بنا بر اين گزارش، بر اساس تعهدات جمهور ی اسلامی ايران به ترکيه ايران بايد روزانه حدود بيست ميليون متر مکعب گاز به ترکيه تحويل دهد که در چند روز گذشته حجم گاز تحويل شده به حدود ۴ تا ۵ ميليون متر مکعب کاهش يافته است.