قانون گذاران در چين برای مقابله با سوء استفاده از مواد مخدر ، امروز، شنبه، نخستين قانون ضد مواد مخدر را تصويب کردند.

 شين هوا خبرگزاری دولتی چين ميگويد شمار سوء استفاده کنندگان از مواد مخدر طی پنج سال گذشته با افزايشی سی و پنج درصدی به بيش از يک ميليون رسيده است.

 اين قانون صاحبان و مديران بارها، باشگاههای شبانه و ديگر اماکن تفريحی را ملزم ميکند که در صورت مشاهده مصرف مواد مخدر مراتب را به پليس خبر بدهند.

 اين قانون همچنين به پليس اجازه ميدهد افراد و کيف و چمدان های همراه آنان را در اماکن عمومی نظير ايستگاههای قطار ، فرودگاهها و گذرگاههای مرزی تفتيش کند.

 اين قانون بويژه مقابله با مصرف ترياک، ماری جوانا و متامفتامين را هدف گرفته است.