بحث پيرامون ادامه ماموريت نيروهای لهستانی در خاک عراق، موضوع گزارش خبرنگار صدای آمريکا در آلمان است.