جمهوری اسلامی ايران دريافت اولين سوخت هسته ای روسيه، که به قصد استفاده در تاسيسات اتمی بوشهر فرستاده شد، را مورد تائيد قرار داد.

خبرگزاری نيمه رسمی ايسنا امروز (دوشنبه) از قول مقامات تهران گفت که حدود ۸۰ تن سوخت برای مصرف سال نخست تاسيسات بوشهر اختصاص دارد.

يک مقام ديگر جمهوری اسلامی گفت با اينکه محموله سوختی دريافت شده است، تهران قصد ندارد غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد.

بامداد امروز وزارت امور خارجه روسيه اعلام کرده بود که سوخت اتمی ارسالی برای تاسيسات بوشهرتا زمانی که در خاک ايران قرار دارد تحت کنترل و تضمين آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد بود.

جمهوری اسلامی ميگويد فعاليت اتمی در بوشهر و نقاط ديگر اکيداً برای مقاصد غير نظامی است. اما آمريکا و متحدين غربی اش جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که برنامه هايش پوششی برای توليد تسليحات اتمی است.

يک هيات اسرائيلی که به آمريکا آمده است سعی دارد مقامات آمريکائی را متقاعد کند با  وجود گزارش اخير اطلاعاتی آمريکا که ميگويد جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۳ برنامه سری تسليحات اتمی خود را متوقف کرد، کماکان توليد تسليحات اتمی را دنبال ميکند.

گزارش برآورد اطلاعاتی آمريکا همچنين مدعی است که ايران غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد، و تا سالهای بين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ ميلادی به اندازه کافی برای توليد بمب اتمی اورانيوم غنی  شده در اختيار خواهد داشت.