مقامات پاکستان می گويند فردی که به توطئه برای منفجرساختن هواپيماهای مسافربری پروازهای سراسری اقيانوس اطلس مظنون بود، ازبازداشتگاه پليس گريخت.

رشيد رئوف به عنوان مظنون اصلی يک طرح تروريستی برای منفجرساختن هواپيماهای مسافربری در مسير بريتانيا به آمريکا، در ماه اوت سال ۲۰۰۶ در پاکستان بازداشت شد.

رئوف متعاقبا به حمل مواد شيميائی قابل استفاده برای ساخت مواد منفجره و حمل مدارک جعلی هويت متهم گرديد.

مقامات پاکستان ماه گذشته اتهامات وارده به رئوف را حذف کردند واقدامات مربوط به اخراج اورا به بريتانيا دردست گرفتند.

رئوف يک بريتانيائی پاکستانی تباراست.