با توجه به تشديد سختگيريها در داخل زندانهای حکومت اسلامی ايران، و به کار بردن انواع شکنجه برای ارعاب و آزار زندانيان، آقای کيانوش سنجری، سخنگوی انجمن زندانيان سياسی ايران، در گفتگويی انحصاری که رامش با وی انجام داده است، به وضعيت درون زندانهای ايران تحت حکومت اسلامی می پردازد.