مقامات دفاعی آمريکا و بريتانيا از اتحاديه ناتو خواستار ايفای نقش و کمک بيشتری در ايجاد ثبات در افغانستان شده اند.

 دوس براون وزير دفاع بريتانيا که ميزبان دومين روز مذاکرات در اين باره در ادينبورگ اسکاتلند بود امروز، جمعه، گفت موفقيت در افغانستان منوط به کمک های سازنده بين المللی است.

رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا نيز در جلسه امروز وزيران ناتو برای پيشبرد سندی شرکت کرده بود که بهتر شرح بدهد چرا ناتو در افغانستان است و چرا کشورها بايد به ماموريت آن کمک کنند.

وزيران دفاع آمريکا و بريتانيا هردو ميگويند برای مبارزه با شورش روبه افزايش طالبان در جنوب افغانستان به سربازان ، آموزش و تجهيزات بيشتر نياز دارد. اين دو در عين حال ميگويند قدرت نظامی تنها بخشی از راه حل است . به گفته آنان، دولت افغانستان که با مشکلات اقتصادی، نواقص زير بنائی و فساد روبروست بايد برای جوابگوئی به نيازهای مردم افغانستان، تقويت شود و تلاش بيشتری انجام دهد.

 در جلسه امروز علاوه بر وزيران دفاع آمريکا و بريتانيا، مقامات کانادا، استراليا، هلند، دانمارک، استونی و رومانی نيز شرکت داشتند. اين کشورها تامين کننده يک نيروی يازده هزار نفری در جنوب افغانستان هستند.

 در همين حال کره جنوبی امروز به ماموريت پنج ساله خود در افغانستان پايان داد و قريب دويست نفر پرسنل نظامی، مهندسی و امدادگری خود را، که به پروژه های بازسازی کمک ميکردند به کشور بازگرداند.

 طی دو سال گذشته بقايای رژيم طالبان در جنگ عليه دولت افغانستان و نيروهای آمريکائی و ناتو به حملات انتحاری ، بمب گذاری در جاده ها و آدم ربائی متوسل شده اند.