در حاليکه امروز مذاکرات نظامی کره ی شمالی و جنوبی بر سر مناقشات مرزهای آبی دو کشور در جريان بود، نظاميانٍ دو کشور درگيری لفظی با يکديگر پيدا کردند.

مذاکرات نظامی در شهرک پان مون جوم واقع در منطقه ی بيطرف و غيرنظامی، جاييکه دو کره را از يکديگر جدا ميکند از چند روز پيش آغاز شده بود. درگيری لفظی بر سر پيشنهاد پيونگ يانگ بود؛ و پيشنهادی که برای حل مناقشات در گفتگوهای مربوط به مرزهای آبی مطرح شده بود.

کره ی شمالی، مرزهای آبی کره ی جنوبی را برسميت نمی شناسد و همواره خواستار مرز بندی جديدی است، تقاضايی که از سوی سئول کراراً رد شده است.

از سوی ديگر نومون هيون رييس جمهوری کره ی جنوبی و کيم جونگ ايل رهبر کره ی شمالی، در ديدار ماه اکتبر خود برسر ايجاد يک منطقه ی مشترک ماهيگيری، توافق کردند. اما مناقشات بر سرمرزهای اين منطقه ی مشترک همچنان ادامه دارد.