مقامات فرانسوی ميگويند بسته ای حاوی بمب که امروز، پنجشنبه، در يک دفتر کار در مرکز پاريس منفجر شد، يک نفر را کشت و دست کم پنج نفر را مجروح کرده است.

 اين بسته که در دفتر کار يک وکيل دادگستری منفجر شد توسط فردی که هنوز مشخصاتی از وی در دست نيست، جا گذاشته شده بود.

مقامات ميگويند منشی دفتر حقوقی، که بسته را باز کرد، کشته شد ، و وکيلی که نزديک به او کار ميکرد بشدت مجروح شده است.

 مقامات ميگويند انگيزه اين بمب گذاری روشن نيست.

شهردار پاريس گفته است دفتری که بمب در آنجا منفجر شد در همان طبقه ای قرار دارد که يک بنياد يهودی حامی تحقيقات در باره هولوکاست نيز دفتر دارد. با اينحال مقامات ميگويند هنوز نشانه ای از ارتباط بين اين دو دفتر پيدا نکرده اند.