دادستانها در آلمان از توقيف يک بازرگان ايرانی به ظن تلاش در فراهم کردن اقلام قابل استفاده در امور نظامی و اتمی برای جمهوری اسلامی ايران خبر داده اند.

 مقامات ميگويند مظنون که تابعيت ايرانی و آلمانی دارد در فرانکفورت توقيف شده است.

 مقامات وی را مردی چهل و هشت ساله بنام محسن ( و) معرفی کرده اند و ميگويند اتهام او نقض قوانين حاکم بر امور تجاری است.

 تحقيقگران ميگويند دفتر شرکت اين مرد را در فرانکفورت و شعبه آن را در شهر لودويگزهافن در جنوب شرقی آلمان بازرسی و تفتيش کرده اند.

 قوانين آلمان و تحريم های تنبيهی سازمان ملل متحد ارسال اقلام قابل استفاده در امور نظامی و اتمی را به جمهوری اسلامی ايران منع ميکند.

جمهوری اسلامی ايران ميگويد برنامه اتمی اش برای مقاصد غيرنظامی توليد انرژی است.