گزارشگران بدون مرز دستگيری مريمِ حسين خواه روزنامه نگار و وِب نگار و عضو تحريريهِ روزنامه های آنلاينِ زنستان و تغيير برای برابری را محکوم کرده است. اين وِب نگار از سوی دادسرای ويژه امنيت به اتهام ِ تشويشِ اذهان عمومي تبليغ عليه نظام نشر اکاذيب و تغيير برای برابری زنان و مردان بازداشت شده است. خانم حسين خواه هم اکنون در زندان اوين نگهداری می شود.

قاضی پرونده به مريمِ حسين خواه دستور داده است همکارانش را در سايتهايی که بشکلِ گروهی اداره می شوند، معرفی کند. خانم حسين خواه می گويد اين دستور غير قانونی است و از اجرای آن سرپيچی کرده است.

گزارشگران بدون مرز گفته اند دستگيری زنانی که عليه تبعيض و بهره مند شدن از حقوق برابر تلاش می کنند خلاف قانون است. زيرا فعاليت اين زنان امرِ خطرناکی برای کشور نيست.

سايت های «زنستان» و «تغيير برای برابری» در طی سال گذشته بيش از شش بار از سوی نهادهای رسمی فيلتر شده و هر بار با تغيير نشانی خود توانسته اند به فعاليت خود ادامه دهند.

بنا بر اطلاعاتی که در اختيار گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است هفته گذشته تعدادی از مسئولان شرکتِ ميزبانِ سايت زنستان در ايران از سوی مقامات قضايی احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند و از آنها خواسته شد که سايت «زنستان» را مسدود کنند.

گزارشگرانِ بدون مرز می گويند جمهوری اسلامی ايران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصهِ اينترنت است و در ليستِ سيزده کشورِ «دشمنان اينترنت» در جهان قرار دارد. زيرا در طی سال گذشته بيش از ده ميليون صفحه اينترنت به بهانهِ داشتنِ محتوای «غير قانونی و مغاير با عفت عمومی» مسدود شده اند.