مقامات اسرائيلی ميگويند اهود اولمرت نخست وزير آن کشور در آستانه برگزاری کنفرانس صلحی که آمريکا ميزبان آن است، با انتقال وسايل نقليه زره دار و مهمات برای نيروهای امنيتی فلسطينی در کرانه غربی موافقت کرده است.

 به گفته اين مقامات انتقال بيست و پنج زره پوش برای نيروهای امنيتی در شهر نابلس ، در چارچوب سياست تقويت محمود عباس رئيس خودمختاری فلسطينی در مقابل ستيزه گران حماس، که در ژوئن گذشته نوار غزه را تصرف و تحت کنترل خود درآوردند، در دست انجام است.

 اسرائيل اوايل اين ماه با استقراريک نيروی امنيتی سيصد نفری فلسطينی که توسط آمريکا آموزش ديده اند، در شهر نابلس ، برای کمک به استقرار حکومت قانون و نظم موافقت کرده بود.

مقامات اسرائيلی ميگويند اگر اقدامات مربوط به نابلس ثمر بخش باشد اسرائيل انتقال بيست و پنج زرهپوش ديگر برای استقرار در ديگر نقاط کرانه غربی را بررسی خواهد کرد.