وزير امور خارجه آلمان به گزارش محمد البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ايران واکنش نشان داد.