وزارت درياداری يونان از کمک مقامات بندری آن کشور به نجات يک کشتی ترکيه خبر ميدهند که با دويست و هفتاد و پنج مهاجر غير قانونی در هوای طوفانی به آبهای ساحلی يونان منحرف شده بود.

مقامات اين وزارتخانه امروز، يکشنبه ، گفتند کشتی، شنبه شب و هنگامی که راهی ايتاليا بود به سبب برخورد با بادهائی که شدت آنها به نود کيلومتر در ساعت ميرسيد، درخواست کمک کرد.

پانزده خدمه کشتی نيز نجات داده شده اند.

 تابعيت مهاجرين مشخص نيست.