کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا ازبرنامه های پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان برای کنار رفتن از پست نظامی و برگزاری انتخابات استقبال کرده است .

خانم رايس امروز در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی آمريکا هر دو مورد را برای بازگشت پاکستان به مسير دمکراسی مهم و اساسی دانست .

خانم رايس در عين حال گفت لازم است که ژنرال مشرف وضعيتی اضطراری را که هفته گذشته برقرار کرد لغو کند.

 خانم رايس گفت اوضاع در پاکستان عالی نيست و آمريکا در کنار پاکستان و مردم آن ميماند.

 خانم رايس در باره کمک های مالی آمريکا به پاکستان که مورد بازبينی قرار گرفته است گفت اين کمک ها بيشتر صرف مبارزه با افراط گرائی و اصلاحات اقتصادی و آموزشی شده است.

وزير امور خارجه آمريکا گفت مقامات آمريکائی با تمامی طرفها در پاکستان از طريق سفارتخانه خود در تماس هستند .

 خانم رايس تاکيد کرد که پاکستان يک دوست و متحد آمريکاست.