دلارام علی، فعال حقوق بشر در ايران، با حکم دادگاه انقلاب به دو سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شد. او در گفتگو با بخش فارسی صدای آمريکا می گويد به اتهام اقدام عيه امنيت به دو سال و تبليغ عليه نظام به شش ماه زندان محکوم شده است.

دلارام علی، در ادامه می افزايد فعاليت های او و دوستانش بيشتر روی برابری های حقوقی بين زنان و مردان متمرکز شده و شکل گيری کمپين يک ميليون امضا نيز در همين راستا بوده است.