مورد محکوميت يک دختر جوان ايرانی به نام "دل آرام علی" به زندان و شلاق به خاطر فعاليت در جنبش زنان ايرانی، موضوع گفتگوی انحصاری رامش با خانم فريبا داوودی مهاجر روزنامه نگار، فعال حقوق زنان، و فعال حقوق بشر است.