در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، نوع برخورد حکومت اسلامی ايران با رهبران کارگری را مورد بررسی قرار می دهد.