دوشنبه گذشته، بدنبال صدور هشداری در مورد يک تهديد امنيتی سفارت آمريکا فعاليت های خود در پايـخت اين کشور (باکو) را به حداقل ممکن تقليل داد، و سفارت بريتانيا کاملا تعطيل شد.

به گفته مقامات آذربايجان نيروهای امنيتی اين کشور توطئه طرح ريزی شده برای حمله به تاسيسات دولتی و سفارتخانه های خارجی در پايتخت را خنثی کردند. در جريان اين حمله پيشگيرانه به تروزيستها، يک مظنون کشته و چندين اسلام گرای افراطی دستگير شدند.

يک سخنگوی وزارت امنيت ملی آذربايجان گفت در جريان اين حمله سلاح هايی به دست مامورين افتاد که از ارتش دزديده شده بود.