تشکلی موسوم به "انجمن زندانيان سياسي" به منظور فعاليت در حوزه زندانيان سياسی در ايران تاسيس شده است. کيانوش سنجری، فعال سياسی و مدافع حقوق بشر، که سخنگويی اين انجمن را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، در خصوص پيدايش انجمن زندانيان سياسی، فعاليت ها و اهداف آن توضيح می دهد.