بالاخره آقای محمد خاتمی، رئيس پيشين جمهوری اسلامی ايران، پيرامون عملکرد محمود احمدی نژاد، رئيس کنونی جمهوری اسلامی ايران، لب به انتقاد گشود و به موج تهمت هايی که از دو سال پيش از سوی نزديکان احمدی نژاد به وی و دولت قبلی زده می شود واکنش نشان داد.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا انتقادات خاتمی به رئيس کنونی جمهوری اسلامی ايران را مورد بررسی قرار داد.