حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان امروز، يکشنبه، برای ديداری رسمی از بريتانيا و تبادل نظر در باره تلاش های بازسازی کشورش رهسپار لندن شد.

 آقای کرزی در جريان اين سفر با ملکه اليزابت و گوردون براون نخست وزير بريتانيا ملاقات ميکند.

رهبران دو کشور قرار است در باره مسائل منطقه ای و نقش بريتانيا در تقويت امنيت و بازسازی افغانستان تبادل نظر کنند.

 

بريتانيا در افغانستان بيش از هفت هزار سرباز دارد که نبرد با شورشيان طالبان در جنوب ماموريت اصلی آنان است

. بيش از هشتاد سرباز بريتانيائی طی شش سال گذشته در اافغانستان کشته شده اند.