پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان بيشترين رای را در انتخابات رياست جمهوری آن کشور در روز ۱۴ مهرماه کسب کرد. مقامات مسئول انتخابات ميگويند ژنرال مشرف دويست و پنجاه و دو رای از دويست و پنجاه و هفت رای پارلمان را کسب کرد. سه رای بی اعتبار شناخته شد، و دو رای نيز به رقيب اصلی او، وجيه الدين، قاضی بازنشسته تعلق گرفت.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا انتخاب مجدد پرويز مشرف به رياست جمهوری پاکستان را مورد بررسی قرار داد.