بيش از بيست روزنامه مستقل و مخالف در مصر برای اعتراض به آنچه که سرکوبی مطبوعات توسط دولت توصيف ميکنند، انتشار خود را برای يک روز متوقف ساختند.

سردبيران و رهبران احزاب مخالف اعتصاب يک روزه امروز، يکشنبه ، را در واکنش به توقيف و تحت تعقيب قرار گرفتن هفت خبرنگار انجام دادند.

اين خبرنگاران در ماه گذشته به نقل قول غلط از وزير دادگستری ، شايعه پراکنی در باره سلامتی حسنی مبارک رئيس جمهوری و بی احترامی به پسر او، جمال، متهم شدند. دولت بوش در باره تعقيب خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است.