خانم هيلاری کلينتون، نامزد پيشتاز حزب دمکرات در انتخابات آتی رياست جمهوری آمريکا،  گفت که تحت هيچ شرايطی با جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای آن کنار نخواهد آمد.  وی در مصاحبه ای با پرتيراژترين روزنامه اسرائيلی تکليف جمهوری اسلامی را روشن کرد و گفت که سران حکومت هايی مثل ايران بايد بدانند که برای گفتگو با آمريکا پيش شرط های سنگينی را بايد رعايت کنند.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ییییییی را مورد بررسی قرار داد.