يک دادگاه فدرال آمريکا در شهر واشنگتن رای بر محکوميت جمهوری اسلامی و تنی چند از مقامات ايران داده است. آقای دکتر محمد پروين، دبير بنياد مهر ايران، گروه تلاش برای نهادينه کردن حقوق بشر در ايران، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر فارسی صدای آمريکا رای دادگاه فدرال آمريکا داير بر محکوميت جمهوری اسلامی ايران را مورد بررسی قرار داد.