نوری المالکی نخست وزیرعراق می گوید کشور وی خود را نسبت به سرکوبی تروریسم متعهد می داند تا به سایرکشورها سرایت نکند.

آقای المالکی درسخنان روزچهارشنبه خود درمجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهارداشت تروریسم تشکیلات زیربنائی دولتی را به نابودی می کشاند. وافزود تروریسم دنباله سقوط دیکتاتوری صدام حسین به شمارمی رود و هدف ازآن نابود کردن روند سیاسی کشوراست.

آقای المالکی هشدارداد ادامه ورود اسلحه، پول و بمب گذارهای انتحاری به عراق وصدورفتواهائی که نفرت وقتل را تحریک می کند، پیامدهای فاجعه باری برای منطقه وجهان دربرخواهد داشت.

با این حال نخست وزیرعراق موکدا اعلام کرد که پیشرفت هائی درکشوربه دست آمده است. آقای المالکی به موفقیت های حاصله درنبرد با گروه القاعده دراستان الانباراشاره کرد واظهارداشت عراق اکنون ازیک نظام چند حزبی، آزادی بیان، آزادی انتخابات ونهادهای دمکراتیک برخوردار است.