سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا به سروصداهای زيادی منجر شد. آقای بولينجر، رئيس دانشگاه کلمبيا، پيش از سخنرانی احمدی نژاد طی سخنانی ادعانامه ای را بر عليه وی ارايه داد که به نظر بسياری از ناظران در ايران مناسب شان رئيس جمهوری اسلامی ايران نبود، و متناسب با مقام رئيس دانشگاه کلمبيا هم نبود.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تاثير سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا را مورد بررسی قرار داد.