آقای سرهنگ جواد عظيم زاده، عضو پيشين ارتش ايران و فعال حقوق بشر در شمال غربی کشوربه بررسی دشواری های اقتصادی ايران و عملکرد دولت در اين مورد پرداخت و درباره رشد نارضايی های اجتماعی در ميان طبقات گوناگون توضيحاتی داد. وی گفت طبق آمار رسمی دولت اسلامی ايران، بيش از ۹ ميليون نفر در ايران در زير خط فقر زندگی می کنند