پس از کشته شدن آنتوان غانم اگثريت دولت لبنان در وضعيت شکننده تری قرار گرفته است. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با توجه به کشته شدن يکی از نماي«دگان پارلمان و نزديکی انتخابات در لبنان، آينده اين کشور را مورد بررسی قرار داد.