از یکشنبه شب که آقای برنارد کوشنر در مورد وضعیت پرونده هسته ای ایران سخن گفت برخی هشدار او را یک تهدید دانسته و حتی به اغراق آن را اعلام جنگ معنا کردند . در پی همین کنجکاوی، روزنامه لو پاریزین گفتگوئی را با آقای علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه ، انجام داده که عیننا آن را نقل میکنیم.