امارات متحده عربی بر اساس التزاماتش دربرابر جامعه بين المللی تصميم بر پيوستن به تحريم های اقتصادی عليه ايران گرفته است.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تاثير سياست اخير امارات متحده عربی بر اقتصاد ايران را مورد بررسی قرار داد.