پرزيدنت بوش ميگويد پيام جديد ويديوئی اوسامه بن لادن رهبر القاعده معرف نياز کشورها به همکاری با يکديگر عليه تروريسم است.

 پرزيدنت بوش که بندرت به ويديوهای القاعده واکنش نشان ميدهد گفت پيام بن لادن که دمکراسی و روند جهانی شدن اقتصاد را تقبيح ميکند، يادآور روياروئی جهان با خطری است که در آن زندگی ميکنيم.

 پرزيدنت بوش که امروز در سيدنی استراليا و پيش از آغاز کنفرانس سران کشورهای آسيائی و ممالک حوزه اقيانوس آرام صحبت ميکرد گفت بن لادن از عراق سخن گفته است و اين نشان ميدهد شبکه تروريستی او می جنگد تا برای اعضای خود در آنجا يک مامن پيداکند.

رهبر القاعده در اين ويديو، که نخستين ويديوی او در سه سال گذشته است، به مردم آمريکا توصيه کرده است اگر ميخواهند درگيری آمريکا در عراق تمام شود نظام دمکراتيک خود را کنار بگذارند و به اسلام رو بياورند.

مقامات اطلاعاتی آمريکا ميگويند به اعتقاد آنها ويديوی جديد القاعده حقيقی است. در اين ويديو رهبر ريشوی القاعده دمکراسی را تقبيح ميکند و مدعی شده است که اين نوع از دولت فقط در خدمت منافع شرکت های بزرگ در آمريکا و نقاط ديگر است. وی همچنين سرمايه داری و جهانی شدن اقتصاد و ديگر مظاهر غربی را در اين پيام، که تحليلگران لحن آن را مظهری علنی از افکار چپ و مارکسيستی ميدانند، تقبيح کرده است.

بن لادن قريب سی دقيقه بی وقفه در اين ويديوی القاعده حرف ميزند. اشاره او به وقايع اخير در آمريکا و ديگر نقاط جهان تحليگران را معتقد ساخته است که ويديو در فاصله چند هفته گذشته ضبط شده است.

 يک سايت اسلامی اينترنتی بر همزمانی انتشار اين ويديو با ششمين سالگرد حملات يازدهم سپتامبر به آمريکا تاکيد گذاشته است . بن لادن از نوزده هواپيما ربائی که حملات را انجام دادند ستايش کرده است.

 گفته ميشود بن لادن و معاون او ايمان الظواهری در منطقه مرزی ميان افغانستان و پاکستان پنهان شده اند . آمريکا برای دستگيری هر يک از اين دو جايزه ای بيست و پنج ميليون دلاری اختصاص داده است.