آقای ابراهيم شيبانی رئيس بانک مرکزی ايران از مقام خود کناره گيری کرد.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تاثير قول و وعده های محمود احمدی نژاد و اوضاع وخيم اقتصادی در استعفای رئيس بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد.