پاکستان ميگويد با موفقيت يک موشک جديد هدايت شونده قادر به حمل کلاهک های اتمی را آزمايش کرده است. يک اطلاعيه نظامی ميگويد اين موشک سيصد و پنجاه کيلومتر برد دارد.

 آخرين باری که پاکستان يک موشک قادر به حمل کلاهک اتمی را آزمايش کرد اواخر ژوئيه بود . آن موشک هفتصد کيلومتر برد داشت.

 پاکستان، و همسايه اتمی آن، هند، برای نشان دادن آمادگی های دفاعی شان منظما آزمايش های موشکی انجام ميدهند، و اغلب نيز پيشاپيش يکديگر را از قصد خود برای چنين آزمايش هائی با خبر ميکنند.