شاهدان عینی درجلسه دادگاه عراق شهادت دادند که چگونه پسرعموی صدام حسین رهبر پیشین عراق افرادی را که درقیام سال ۱۹۹۱ شیعیان عراق شرکت کرده بودند، به دست خود اعدام می کرد.

محاکمه علی حسن المجید که به " علی شیمیائی " شهرت دارد همراه با ۱۴ تن دیگر ازدستیاران پیشین صدام حسین روزپنجشنبه برای سومین روزپیاپی دربغداد ادامه یافت.

این عده به علت نقش خود درسرکوبی قیام شیعیان که به دنبال جنگ سال ۱۹۹۱ خلیج فارس علیه صدام حسین سربه شورش برداشته بودند، به اتهام جنایت علیه بشریت تحت محاکمه قرارگرفته اند.

دادستانان عراق می گویند دراین عملیات حدود ۱۰۰ هزارشیعه کشته شدند.

المجید و دوتن دیگرازمتهمان به علت نقش خود درکشتارحدود ۱۸۰ هزارتن از روستائیان کرد در شمال عراق درجریان عملیات موسوم به " انفال " درمحاکمات قبلی به اعدام محکوم شده اند.