علی لاريجانی رئيس هيأت مذاکره کننده اتمی ايران نسبت به اِعمال تحريم های اقتصادی جديدی به علت برنامه اتمی ايران، به شورای امنيت سازمان ملل متحد هشدار داد و توسل به چنين اقدامی را يک «اشتباه بزرگ» توصيف کرد.

رسانه های دولتی ايران به نقل از آقای لاريجانی گزارش دادند که تصويب قطعنامه ديگری در جهت اِعمال تحريم های اقتصادی جديدی عليه ايران، همکاری ايران را با آژانس بين المللی انرژی اتمی به صورت بيهوده و بی حاصلی در خواهد آورد.

آقای لاريجانی اين نظرات را روز دوشنبه و در جريان  نخستين روز گفتگوهای ميان مقامات بلند پايه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در تهران ابراز داشت.

قرار است اين گفتگوها که با هدف حل سئوالاتی که در ارتباط با برنامه اتمی ايران مطرح است برگزار گرديده است، امروز سه شنبه نيز ادامه يابد. گفتگوها پيشاپيش گزارش ماه آينده آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی برگزار می شود.

شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون دوبار ايران را به علت امتناع از متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم، مشمول تحريم های اقتصادی قرارداده است. غنی سازی اورانيوم فرآيندی است که برای توليد سلاح های اتمی نيز می تواند مورد استفاده قرار گيرد.