سازمان همکاری های شانگهای  ۱۱ سال پيش در واکنش به افراط گرايی مذهبی و امنيت مرزها در آسيای مرکزی بوسيله شش کشور قرقيزستان، چين، روسيه، ازبکستان، قزاقستان، و تاجيکستان پايه گذاری شد.  پس از حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر و اقدام آمريکا مبنی بر گشايش يک پايگاه هوايی در ازبکستان برای حمايت از مبارزه ضد تروريستی در افغانستان، چين و روسيه در تقويت اين گروه کوشيدند. ازبکستان در سال ۲۰۰۵ ميلادی رای به برچيدن پايگاه هوايی آمريکا داد. ايالات متحده دارای يک پايگاه هوايی در نزديکی بيشکک است، و سازمان همکاريهای شانگهای خواستار تدوين جدول خروج ارتش آمريکا از خاک همه اعضای شرکت کننده در اين سازمان شده است. ايران در اين سازمان ناظر است.