رای دهندگان در قزاقستان امروز در انتخاباتی پارلمانی شرکت کردند که آزمايشی در مورد دمکراسی در آن کشور آسيای مرکزی تلقی شده است. انتظار ميرود حزب نوراوتان ِ نورالدين نظربايف رئيس جمهوری قرقيزستان با يک پيروزی چشمگير برنده شود.

 در اين کشور نفت خيز هيچگاه انتخاباتی برگزار نشده است که جامعه بين المللی آن را آزاد و منصفانه بشناسد. نظريه ناظران سازمان امنيت و همکاری اروپا ابزار اصلی در ارزيابی چگونگی برگزاری اين انتخابات است.

 آقای نظربايف خواستار رياست قزاقستان بر اين سازمان در سال ۲۰۰۹ است، که تشکيلاتی معرف دمکراسی، مدافع حقوق بشر و امنيت است، اما اين خواست به سبب کارنامه ضعيف وی در امور حقوق بشری با محالفت روبروست.

نتايج رسمی انتخابات زود تر از پنج روز ديگر روشن نخواهد شد.