مشاورامنیت ملی عراق می گوید مقامات عراق واردن نسبت به مبادله گزارش های اطلاعاتی بیشتری با یکدیگر درباره مبارزه با القاعده به توافق رسیدند.

موفق الربیعی مشاورامنیت ملی عراق روزچهارشنبه درجریان دیدارخود ازامان پایتخت اردن اظهارداشت افراط گرائی مذهبی وفرقه گرائی دشمنان مشترک هردو کشوربه شمارمی روند.

آقای الربیعی همچنین اظهارداشت برای بهبود شرایط زندگی صدها هزارآواره عراقی که به اردن گریخته اند، با مقامات این کشورهمکاری خواهد کرد.

اردن وسایرکشورهای عربی نسبت به امکان گسترش خشونت های فرقه ای عراق به کشورهای دیگر و فرا گیرشدن آن درمنطقه ابرازنگرانی کرده اند.

اسلامگرایان درسال ۲۰۰۵ درجریان یک حمله انتحاری سه گانه درامان، ۶۰ نفر را ازپای درآوردند.