آقای امير حسين موحدی، سخنگوی کميته بحران زندانيان سياسی ايران، مقيم مشکين شهر، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فارسی بازداشت و محکوميت عمادالدين باقی، روزنامه نگار سرشناس ايرانی و فعال حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد.

در بخش سوم و چهارم اين گزارشها، آقای انصافعلی هدايت روزنامه نگار ايرانی مقيم کانادا، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فارسی در مورد عمادالدين باقی و حساسيت رژيم اسلامی به روزنامه نگاران و افزايش موارد اعدام توضيحاتی داد.