آقای کيانوش سنجری، فعال دانشجويی و حقوق بشری ايران، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فارسی درباره حمايت اقشار مردم از جنبش دانشجويی ايران توضيحاتی داد. وی از جمله گفت که ميان فعالان سياسی دانشجويی و دانشجويان مبارز و فعالان سايؤ اقشار جامعه نظير زنان و کارگران پيوندهای ملموسی در حال شکل گيری است.