گزارش های رسيده حاکی است که منزل محل سکونت منصور اسانلو، رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،  توسط ماموران امنيتی رژيم به محاصره درآمد و تنی چند از همکاران و بستگان وی را که همزمان با اعتراض تشکل بين المللی کارگران جهان برای آزادی وی تجمع کرده بودند دستگير شدند. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اقدامات اخير رژيم در اين زمينه را مورد بررسی قرار داد