شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در زمينه گسترش نقش سازمان ملل متحد در عراق در جهت کمک به برقراری يک آشتی و مصالحه سياسی به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.

شورای امنيت در رأی گيری روز جمعه خود تمديد ماموريت سازمان ملل متحد در عراق و افزايش مسئوليت های آن را تصويب کرد.

بان کی- مون دبيرکل سازمان ملل متحد به دنبال تصويب قطعنامه اظهار داشت سازمان ملل عميقاً خود را در قبال عراق متعهد می داند و او اميدوار است که افزايش مسئوليت های سازمان ملل متحد در عراق به برقراری آشتی و مصالحه کمک کند.

به تقاضای دولت عراق، اين قطعنامه به سازمان ملل اجازه می دهد که نسبت به ترويج گفتگوهای سياسی ميان گروه های قومی و مذهبی عراق کمک کند. قطعنامه همچنين به سازمان ملل متحد اجازه می دهد که نسبت به برقراری گفتگوهای منطقه ای درباره امنيت مرز، انرژی و مسائل مربوط به پناهندگی تسهيلاتی فراهم آورد.

آمريکا فشار وارد آورده است که نقش سازمان ملل متحد درعراق افزايش يابد. آمريکا و بريتانيا بانی اين قطعنامه شدند.